Full scan

De full scan van Issuescanner beoogt drie resultaten.

 

In de eerste plaats een volledig overzicht van alle issues die kunnen gaan spelen. Het verschil met de quick scan is dat er ook gezocht wordt naar verborgen issues. Vaak zijn deze onder de eigen medewerkers en afnemers te vinden. Andere stakeholders waar issues kunnen ontstaan zijn afhankelijk van de aard van de organisatie en kunnen spelen bijvoorbeeld bij NGO’s of andere actie- of pressiegroepen, de (lokale) politiek, toezichthoudende autoriteiten, omwonenden, enzovoort.

Het direct benaderen van dergelijke stakeholders houdt het gevaar in dat het onderzoek zelf een issue wordt of creëert. Issuescanner heeft technieken om dergelijke verborgen issues voor u zichtbaar te maken zonder dat zij zichtbaar worden voor anderen.

 

De volgende stap is de vaststelling van de urgentie van een issue. Daarbij geldt de formule: urgentie = kans × impact. Hoe groter de kans en hoe groter de impact, hoe groter de urgentie om het issue te gaan managen. Op basis hiervan kan bepaald worden welke issues geadresseerd dienen te worden, worden prioriteiten gesteld en wordt er samenhang aangebracht.

 

Tot slot resulteert de full scan van Issuescanner in oplossingsrichtingen per issue. Daaruit volgt een overzicht van mogelijke acties op basis waarvan resources ter beschikking kunnen worden gesteld.

 

Daarmee is de basis gelegd voor professioneel issuemanagement. De daadwerkelijke uitvoering kan veelal in eigen huis plaatsvinden, al of niet ondersteund door een extern bureau.